Untitled Document

การนิเทศ ติดตาม จากคณะกรรมการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน

ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ ๒๑

       วัน อังคาร ที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ : นายประสงค์ศิลป ชินคำ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนางิ้ว รับการนิเทศ ติดตาม จากคณะกรรมการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนบ้านนางิ้วขอขอบคุณ นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภาฤดี กอผจญ ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ และนายคมสัน นาสมโภชน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑

 

ผู้ชม : 203 คน

ดาวโหลดข้อมูล